Študijný plán inžinierskeho študijného programu Aplikovaná mechatronika a elektromobilita pre jednotlivé roky štúdia je uvedený v nasledujúcich tabuľkách. Študent si môže vybrať medzi dvomi zameraniami: Automobilová mechatronika a elektromobilita a Aplikovaná mechatronika a automatizácia.
Legenda používaných skratiek v nasledujúcich tabuľkách:

  • Rozsah: prednášky - cvičenia: P-C (ak je v tejto položke len jedno číslo, ide o konzultáciu)

1.ročník
Zimný semester
Predmet Vyučujúci Typ predmetu Ukončenie Rozsah P-C Kredity
Optimalizácia procesov v mechatronike Rosinová Povinný skúška 2-2 6
Metóda konečných prvkov Murín Povinný skúška 2-2 6
Vývojové programové prostredia pre mechatronické systémy Fuchs Povinný skúška 2-2 6
CAE mechatronických systémov Goga Povinný skúška 2-2 6
Povinne voliteľný predmet 1 - Zoznam 1 - vyberá sa jeden predmet
Transmisné systémy automobilov a elektromobilov 1) Ferencey, Bugár Povinne voliteľný skúška 2-2 6
Inteligentné mechatronické systémy 2) Kozák, Kučera, Cigánek Povinne voliteľný skúška 2-2 6
Pneumatické a hydraulické systémy v mechatronických aplikáciách 1) 2) Goga Povinne voliteľný skúška 2-2 6
Vybrané kapitoly z automatického riadenia pre mechatroniku 3) Huba Povinne voliteľný skúška 2-2 6
Spolu 30

Pozn:
Odporúčané voliteľné predmety:
1) Odporúčané voliteľné predmety pre zameranie Automobilová mechatronika a elektromobilita (AUME)
2) Odporúčané voliteľné predmety pre zameranie Aplikovaná mechatronika a automatizácia (APMA)
3) Vyrovnávajúci predmet pre študentov, ktorí neabsolvovali bakalársky program Automobilová mechatronika alebo Robotika a kybernetika alebo iné štúdium s príbuzným obsahom

Letný semester
Predmet Vyučujúci Typ predmetu Ukončenie Rozsah P-C Kredity
Diplomový projekt Huba Povinný klasifikovaný zápočet 0-2 6
Multifyzikálne procesy v mechatronike Kutiš Povinný skúška 2-2 6
Metódy číslicového riadenia Kozáková Povinný skúška 2-2 6
Pokročilé informačné technológie Žáková, Bisták Povinný skúška 2-2 6
Povinne voliteľný predmet 2 - Zoznam 2 - vyberá sa 1 predmet
Pohonné systémy a zdroje v elektromobiloch 1) Kozáková, Ferencey, Bugár Povinne voliteľný skúška 2-2 6
MEMS - inteligentné senzory a aktuátory 2) Drahoš, Balogh Povinne voliteľný skúška 2-2 6
Spolu 30

Pozn:
Odporúčané voliteľné predmety:
1) Odporúčané voliteľné predmety pre zameranie Automobilová mechatronika a elektromobilita (AUME)
2) Odporúčané voliteľné predmety pre zameranie Aplikovaná mechatronika a automatizácia (APMA)


2.ročník
Zimný semester
Predmet Vyučujúci Typ predmetu Ukončenie Rozsah P-C Kredity
Diplomový projekt 2 Huba Povinný klasifikovaný zápočet 0-2 6
Nekonvenčné pohony automobilov a elektromobilov Ferencey, Bugár Povinný skúška 2-2 6
Povinne voliteľný predmet 3 - Zoznam 3 - vyberajú sa 2 predmety
Automatizované systémy riadenia automobilových výrob 1) Kozáková Povinne voliteľný skúška 2-2 6
CAD systémy a projektovanie mechatronických systémov 1) Drahoš Povinne voliteľný skúška 2-2 6
Modelovanie a riadenie nelineárnych mechatronických systémov 2) Huba Povinne voliteľný skúška 2-2 6
Pokročilé metódy riadenia mechatronických systémov 2) Rosinová, Kozáková, Kozák, Osuský Povinne voliteľný skúška 3-2 6
Výberový predmet - Zoznam 4 - vyberá sa 1 predmet
Technická diagnostika 1) 2) Goga, Gálik, Jakubec Voliteľný skúška 2-2 6
Osvetľovacie systémy automobilov 1) Murín, Jakubec Voliteľný skúška 2-2 6
Autonómne mechatronické systémy 1) 2) Huba, Ťapák Voliteľný skúška 2-2 6
Multimédiá a telematika pre mobilné platformy Huba, Bisták, Kučera, Haffner Voliteľný skúška 2-2 6
Vnorené mikropočítačové systémy v mechatronike 1) 2) Fuchs, Kocúr Voliteľný skúška 2-2 6
Predmet z ústavov FEI STU Voliteľný skúška 2-2 6
Spolu 30

Pozn:
Odporúčané voliteľné predmety:
1) Odporúčané voliteľné predmety pre zameranie Automobilová mechatronika a elektromobilita (AUME)
2) Odporúčané voliteľné predmety pre zameranie Aplikovaná mechatronika a automatizácia (APMA)

Letný semester
Predmet Vyučujúci Typ predmetu Ukončenie Rozsah P-C Kredity
Diplomový projekt 3 Huba Povinný klasifikovaný zápočet 0-2 10
Diplomová záverečná práca Huba Povinný skúška 0-2 10
Štátna skúška z predmetu Huba Povinný skúška 0-2 10
Spolu 30

Spolupracujeme