Staň sa lekárom

V rámci nášho štúdia sa môžeš aspoň trochu stať lekárom :) . Náš pedagóg Marek Kukučka sa zaoberal oblasťou biomechatroniky a lekárskej techniky, v ktorej ponúkal aj veľmi zaujímavé bakalárske a diplomové práce. Viac sa dočítaš nižšie.

Biomechatronika v autách

Oblasť biomechatroniky sa dá široko využiť aj v automobilovom priemysle. Moderné automobily sa len tak hemžia rôznymi zariadeniami na zvýšenie bezpečnosti. Takýmto zariadením môže byť sústava snímačov a systém, ktorý zisťuje únavu šoféra.

Predmet biomechatronika

Po absolvovaní predmetu získaš prehľad o základných biomechatronických systémoch, prístrojoch, pomôckach, ich senzoroch, aktuátoroch a ich funkciách. Získaš aktuálne poznatky o moderných biomechatronických systémoch a ako skúmať a konštruovať takéto systémy.

Meranie akupunktúrnych bodov

V tradičnej čínskej medicíne je akupunktúra využívaná už tisícky rokov, v našej modernej západnej medicíne oveľa kratšie, s rôznym postojom a pohľadom lekárskej aj odbornej verejnosti. My, mechatronici-elektronici, sme sa postavili k tejto problematike otvorene a povedali sme si, že najprv overíme, či sú spomínané akupunktúrne body jednoznačne a opakovateľne merateľné a identifikovateľné. Po viacerých rozhovoroch s odborníkmi z lekárskej praxe a po oboznámení sa s viacerými odbornými a vedeckými publikáciami z tejto oblasti sme spolu so študentmi zostrojili a postupne zdokonalili meracie zariadenie, ktoré nám umožní oskenovať časť pokožky, na ktorú priložíme meraciu sondu s maticovo usporiadanými pozlátenými teleskopickými elektródami. Meraním získame farebnú 3D mapu s červenými kopčekmi a modrými údoliami, ktoré zodpovedajú impedancii pokožky pod sondou. Miesto na pokožke, kde sa nachádza niektorý z našich akupunktúrnych bodov, je vodivejšie oproti svojmu okoliu. Jeho druhou charakteristickou vlastnosťou je fakt, že jeho elektrická kapacita je vyššia, ako kapacita okolitých častí pokožky.

Snímanie únavy vodiča vozidla

V moderných automobiloch v súčasnosti sú využívané rôzne metódy a prístupy k sledovaniu stavu vodiča, jeho únavy, spôsobu riadenia a reakcií. Niektorí výrobcovia automobilov využívajú a implementujú vo svojich výrobkoch vybrané špecifické metódy a systémy, ktoré zvyšujú bezpečnosť vodiča. Sústreďujú sa prevažne na únavu a jej pôsobenie. Zaujímavé a praktické však je zamerať sa okrem únavy aj na vplyv stresu, či psychického stavu vodiča na vedenie motorového vozidla:

  • možné vplyvy pôsobiace na vodiča motorového vozidla, ako pôsobia na jeho pozornosť, mikrospánok a schopnosť bezpečne viesť motorové vozidlo,
  • sledovanie bezpečnosti a pozornosti vodiča - systémy využívané u rôznych výrobcov automobilov a motocyklov,
  • model, architektúra, softvérové a hardvérové riešenie systémov využívajúcich zosnímané špecifické merateľné telesné parametre organizmu vodiča.

Spolupracujeme