Práca popri štúdiu? Odpoveď je dištančné štúdium

Áno! V dnešnej modernej dobe nie je žiadny problém mechatroniku študovať dištančne a pritom kvalitne. Bezprostredne potrebná kontaktná výučba bude prebiehať iba v jeden deň. V ďalšom si môžeš vybrať, či uprednostníš návštevu tradičnej prednášky, alebo budeš študovať prostredníctvom moderných e-learningových prostriedkov.

Experimentuj cez Internet z pohodlia domova

Páčilo by sa ti počas štúdia na univerzite robiť experiment v laboratóriu a realizovať ho z pohodlia domova v čase, ktorý ti najlepšie vyhovuje? Napríklad aj o druhej v noci? Stačí, ak zariadenie bude pripojené k Internetu, či už priamo alebo prostredníctvom iného počítača. Také zariadenia máme a jedno z nich môžeš vidieť nižšie na obrázku.

Ing. štúdium v oblasti IKT a automatického riadenia

Vyštudoval(-a) si už Bc. študijný program, ktorý sa zaoberal automatizáciou, informatikou, mechatronikou a/alebo informačno-komunikačnými technológiami? Si u nás vítaný(-á)! Zúroč svoje vedomosti v štúdiu profilovanom na Inžiniersku informatiku a automatizáciu v mechatronike. Nižšie si pozri video.

Bavia ťa počítačové simulácie a modelovanie?

Inžiniersky študijný program Aplikovaná mechatronika a elektromobilita ti umožňuje venovať sa aj tejto zaujímavej a modernej oblasti techniky. Simulácie v prostredí programov ANSYS, ADAMS, Matlab a Mathematica ti sprostredkujú pohľad do "vnútra" mechatronických systémov a skúmať odozvu počítačom modelovaných systémov na rôzne stavy skúmaného systému.

Nájdeš rozdiel v teórii a realite?

Už si sa pokúsil konfrontovať teoretické výsledky s reálnym systémom? U nás máš možnosť zostaviť si svoj reálny mechatronický systém od základu a podrobiť ho testovaniu a porovnaniu so simulačnými modelmi. Elektrotechnické a informačné zručnosti tu prakticky využiješ pri realizácii elektronických obvodov a pri tvorbe softvérových riadiacich aplikácií mechatronických systémov.

Ústretový pedagogický zbor je ti vždy pripravený pomôcť

Všetci naši učitelia sú veľmi ochotní všetko ti vysvetliť a tešia sa každému záujmu zo strany študenta. Študenti za to získajú zaujímavý projekt, odporúčanie do firiem alebo do zahraničia. Mechatronici sú veľmi žiadaní doma aj v zahraničí. V mechatronike sú veľmi široké možnosti špecializácie na rôzne oblasti, čo je jedna z našich najväčších predností.

Dištančné inžinierske štúdium

Od školského roka 2017/2018 sa na FEI STU otvára inžinierske štúdium dištančnou metódou v modernom študijnom programe Aplikovaná mechatronika a elektromobilita. Pre túto formu neustále vyvíjame a poskytujeme nové inovatívne e-learningové materiály, podporné aktivity a vzdelávacie prostredia. Napríklad aj vo forme aplikácií pre virtuálnu realitu s podporou Nadácie Tatra Banky, ale aj s podporu ďalších firiem ako je VW Slovakia, Pegueot Citroen, Continental Zvolen a iné. Už v zimnom semestri 2017 budeš môcť študovať základy automatizácie prostredníctvom online videokurzu, ktorý pripravujú naši mladí pedagogicko-vedeckí pracovníci. Priama online komunikácia medzi študentom a učiteľom v dnešnej dobe je moderná interaktívna forma a budeme ju plnej miere využívať. Na niektorých predmetoch už komunikujeme so študentmi aj prostredníctvom Facebooku. Pre študentov je takáto komunikácia veľmi atraktívna. Študenti, samozrejme, môžu navštevovať aj prednášky denného štúdia. Dištanční študenti získavajú časť vedomostí riadeným samoštúdiom s podporou IKT a časť vedomostí, praktických zručností a možnosti samostatnej práce v laboratóriách.

Moderné prostriedky dištančného štúdia

V dnešnej dobe si väčšina študentov fakulty zlepšuje svoje sociálne postavenie a buduje kontakty vo firmách, či podnikaním už počas štúdia. Prípadne sa venujú športu a iným koníčkom. Nezriedka však narážajú na problémy zladiť svoje osobné záujmy s pracovnými a študijnými povinnosťami. Dištančné štúdium mechatroniky v nadväznosti na moderné IKT, ktoré ponúkame, dáva šancu zladiť viacero záujmov bez zvyčajných nepriaznivých dopadov na zníženie kvality štúdia. Kontaktná výučba bude prebiehať iba v piatok. V iných dňoch si môžeš vybrať, či uprednostníš návštevu tradičnej prednášky na univerzite, alebo budeš študovať prostredníctvom moderných webových a iných e-learningových materiálov, aktivít a prostriedkov. Napriek mnohým výhodám dištančného vzdelávania treba upozorniť aj na fakt, že je úspešné len u študentov s dostatočným zmyslom pre sebakontrolu a systematickú samostatnú prácu.
Mnoho našich vedúcich pracovníkov na ústave má bohaté skúsenosti z oblasti e-learningu. Už minulosti, keď ešte rozšírenie internetu a jeho možností ani zďaleka nebolo také ako dnes, títo pracovníci vytvárali modernú formu dištančného vzdelávania pomocou online materiálov a výukových kurzov. Dnes tieto skúsenosti spájame s novými technológiami a nápadmi mladých pracovníkov a tak prinášame nové, moderné a atraktívne formy vzdelávania ako napríklad vzdialené online laboratória. Do týchto laboratórií sa študent môže pripojiť pomocou internetu a vykonávať merania alebo experimenty na dostupných laboratórnych stanoviskách. Takto odpadá potreba fyzickej účasti a študent nie je obmedzený ani priestorom ani časom pre vykonanie svojich experimentov.

Spolupracujeme