Elektromobilita je strategický cieľ slovenskej vlády. Dňa 9.9.2015 vláda SR prijala dokument: „Stratégia rozvoja elektromobility v SR a jej vplyv na národné hospodárstvo SR“, kde v časti 3.3 sa okrem iného konkrétne uvádza – citované:

„Od roku 2015 sa na FEI, STU v Bratislave otvára akreditovaný študijný program zameraný na elektromobilitu, ktorého výučbu bude odborne zabezpečovať Ústav automobilovej mechatroniky FEI, STU.“


Prečítaj si o nás viac ;)

Spolupracujeme