Vždy aktuálne informácie o prihláške nájdeš aj TU a to už aj o druhom kole prijímacieho konania, ktoré trvá od 6. 7. 2017 do 21. 7. 2017.

Termín podania prihlášky na bakalárske štúdium: 30. apríl 2017.

Prijímacia skúška NIE JE.

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium na univerzite je podľa zákona o VŠ získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Zaslanie maturitného vysvedčenia do 12. 6. 2017

Zasadnutie prijímacej komisie: 19. jún 2017

Počty uchádzačov, ktoré plánujeme na FEI STU prijať v 2017/2018

Študijný program   Počet
Aplikovaná informatika   300
Automobilová mechatronika   100
Elektroenergetika   80
Elektronika   100
Elektrotechnika   40
Jadrové a fyzikálne inžinierstvo   40
Robotika a kybernetika   100
Telekomunikácie   100
Spolu   860

Poplatok za prijímacie konanie:

20 € -  uchádzač sa hlási prostredníctvom elektronickej prihlášky
50 € -  uchádzač nevyužije elektronickú prihlášku

Banka: Štátna pokladnica
IBAN účtu: SK0681800000007000084998
BIC/SWIFT kód banky: SUBASKBX
Variabilný symbol: – v prípade podania prihlášky len v papierovej forme - 6106
– v prípade podania elektronickej prihlášky - Evidenčné číslo prihlášky
Adresát: Slovenská technická univerzita
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Ilkovičova 3
812 19 Bratislava

Platbu uhrádzajte prednostne bankovým prevodom.

Využite možnosť vyplniť prihlášku na štúdium elektronicky http://is.stuba.sk/prihlaska/?lang=sk

Postup pri podávaní e-prihlášky>>

Tlačivo prihlášky, ak nevyužijete e-prihlášku, si zakúpite v predajniach ŠEVT-u, alebo si ho stiahnete z: http://www.minedu.sk/data/att/9469.docx

Postup pri podávaní papierovej prihlášky>>

Na fakultu musíte zaslať:

  • prihlášku (podpísanú - 2 strany)
  • známky z koncoročných vysvedčení potvrdené strednou školou (priamo v prihláške), alebo doložené overené kópie vysvedčení
  • doklad o zaplatení poplatku
  • overenú kópiu maturitného vysvedčenia (doručená najneskôr 12. 6. 2017)

Pravidlá a podmienky prijímania na štúdium študijných programov prvého, druhého a tretieho stupňa na STU sú uvedené vo vnútornom predpise STU č. 5/2013 ikona

Ukončené vzdelanie v zahraničí

Uchádzač, občan Slovenskej republiky, ktorý maturoval na strednej škole v zahraničí a uchádzač - cudzinec  (nie občan SR), ktorý má záujem o štúdium na vysokej škole je povinný požiadať o ekvivalenciu štúdia na strednej škole podľa pokynov MŠ SR  – bližšie informácie

Adresa:
Fakulta elektrotechniky a informatiky
PGO
Ilkovičova 3
812 19 Bratislava 1

Spolupracujeme