Vždy aktuálne informácie o prihláške nájdeš aj TU .

Termín podania prihlášky na bakalárske štúdium: 30. apríl 2018.

E-PRIHLÁŠKA

Postup pri podávaní e-prihlášky>>

Prijímacia skúška NIE JE.

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium na univerzite je podľa zákona o VŠ získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Zaslanie maturitného vysvedčenia do: 15. jún 2018

Zasadnutie prijímacej komisie: 18. jún 2018

Počty uchádzačov, ktoré plánujeme na FEI STU prijať v 2018/2019

Študijný program Počet
Aplikovaná informatika 300
Automobilová mechatronika 100
Elektroenergetika 80
Elektronika 100
Elektrotechnika 40
Jadrové a fyzikálne inžinierstvo 40
Robotika a kybernetika 100
Telekomunikácie 100
Spolu 860

 

Poplatok za prijímacie konanie: 20 €

Banka: Štátna pokladnica
IBAN účtu: SK0681800000007000084998
BIC/SWIFT kód banky: SUBASKBX
Variabilný symbol: – v prípade podania prihlášky len v papierovej forme - 6106
– v prípade podania elektronickej prihlášky - Evidenčné číslo prihlášky
Adresát: Slovenská technická univerzita
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Ilkovičova 3
812 19 Bratislava

Platbu uhrádzajte prednostne bankovým prevodom.

Na adresu fakulty treba zaslať:

  • známky z koncoročných vysvedčení potvrdené strednou školou (priamo v prihláške), alebo doložené overené kópie vysvedčení
  • doklad o zaplatení poplatku
  • overenú kópiu maturitného vysvedčenia (doručená najneskôr 15. 6. 2018

Adresa:
Fakulta elektrotechniky a informatiky
PGO
Ilkovičova 3
812 19 Bratislava 1

Pravidlá a podmienky prijímania na štúdium študijných programov prvého, druhého a tretieho stupňa na STU sú uvedené vo vnútornom predpise STU č. 5/2013 ikona

Ukončené vzdelanie v zahraničí

Uchádzač, občan Slovenskej republiky, ktorý maturoval na strednej škole v zahraničí a uchádzač - cudzinec  (nie občan SR), ktorý má záujem o štúdium na vysokej škole je povinný požiadať o ekvivalenciu štúdia na strednej škole podľa pokynov MŠ SR  – bližšie informácie

Spolupracujeme