Vždy aktuálne informácie o prihláške nájdeš aj TU.


Harmonogram prijímacieho konania

Termín podania prihlášky:  do 31. 05. 2017.
Termín prijímacej skúšky:
 27. 06. – 29. 06. 2017
Termín zasadnutia prijímacej komisie:
14. 07. 2017


Spôsob podania prihlášky

 • vyplnenie a vytlačenie elektronickej prihlášky v Akademickom informačnom systéme AIS (http://is.stuba.sk/prihlaska/?lang=sk)
 • alebo vyplnenie prihlášky na tlačive predpísanom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (http://www.minedu.sk/data/att/5430.pdf)
 • odovzdanie alebo zaslanie vyplnenej a podpísanej prihlášky s prílohami na adresu:

  Slovenská technická univerzita v Bratislave
  Fakulta elektrotechniky a informatiky
  Pedagogické oddelenie
  Ilkovičova 3
  812 19 Bratislava

Uchádzač o štúdium si môže podať len jednu prihlášku na najviac dva študijné programy ponúkané fakultou.

Elektronická prihláška na inžinierske štúdium bude otvorená 1. februára 2017.

Postup pri podávaní elektronickej prihlášky ikona (293 kB)


Prílohy k prihláške

 • životopis;
 • výpis predmetov a známok získaných počas predchádzajúceho vysokoškolského štúdia potvrdený fakultou alebo vysokou školou, ktorá výpis dodala a overenú kópiu dokladu o ukončení štúdia (diplom) – pre uchádzačov, ktorí sú v čase podávania prihlášky študentmi bakalárskeho štúdia na FEI STU tieto doklady doplní k prihláške Pedagogické oddelenie FEI STU ;
 • potvrdenie (kópiu) o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania;
 • uchádzač so špecifickými potrebami pripojí žiadosť o úpravu formy a spôsobu vykonania prijímacej skúšky;
 • uchádzač, ktorý absolvoval predchádzajúce štúdium v zahraničí predloží doklad o uznaní vysokoškolského vzdelania na účely pokračovania v štúdiu v zmysle platných zákonov (http://www.stuba.sk/sk/informacie-pre-uchadzacov/studium-na-univerzite/uznavanie-dokladov-o-vzdelani-ziskanych-v-zahranici.html?page_id=5545).

Uchádzač môže k prihláške priložiť doklady o významných výsledkoch svojej odbornej činnosti v oblasti súvisiacej so študijným programom, na ktorý sa hlási.


Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania

 • 20 € -  uchádzač vyplní elektronickú prihlášku cez AIS
 • 50 € -  uchádzač nevyužije elektronickú prihlášku
 • 80 € - štúdium v anglickom jazyku


Spôsob úhrady: bankovým prevodom

  Banka:  

Štátna pokladnica
Radlinskeho 32
810 05 Bratislava

  IBAN účtu:   SK06 8180 0000 0070 0008 4998
  BIC/SWIFT kód banky:   SPSRSKBA
  Variabilný symbol:   - v prípade podania len v papierovej forme - 6106
- v prípade podania elektronickej prihlášky - Evidenčné číslo prihlášky
  Adresa príjemcu:   Slovenská technická univerzita
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Ilkovičova 3
812 19 Bratislava

Spolupracujeme